Et positivt og venligt børnemiljø i Spurvehuset

I de pædagogiske læreplaner under den personlige alsidige udvikling og den sociale kompetence beskriver vi, at vi vil arbejde hen imod, at børnene der går i Spurvehuset møder et læringsmiljø, der er med til at det enkelte barn:

  • opnår kendskab til egen identitet, egne følelser og behov og herigennem udvikler empati
  • danner og bevarer venskaber
  • udviser forståelse for og accept af sociale spilleregler og normer

For at komme derhen, hvor vi gerne vil, er det nødvendigt, at de voksne (forældre og personale) omkring børnene hele tiden arbejder tæt sammen.

Tiltag, som I som forældre kan være med til at bakke op om:

I kan bidrage mere end I aner, alene ved at tale pænt om Spurvehuset, de andre børn og deres forældre. Støt jeres barn i at være positiv og åben over for alle. Negative ord om jeres barns kammerater fra Spurvehusets bliver let til modvilje mod bestemte børn, og det er lige der, den dårlige trivsel starter, så:

  • Kan I alle kammeraternes navne? Siger I "hej" til alle børn, I møder, når I bringer og henter Jeres barn?
  • Hilser og taler I med de andre forældre, pædagoger?
  • Deltager I de fælles arrangementer der er?

Vær loyal med jeres barn og dets sted, for barnet identificerer sig med det. Det er vigtigt for barnets trivsel, at I taler pænt om børn, forældre og personale i Spurvehuset.

Byd ind til leg:

Det er forskelligt fra barn til barn, hvornår det er klart til at indgå legeaftaler. Her er det godt som forældre at støtte og lede lidt på vej. Det er jeres opgave som forældre, at støtte børnene i at udvikle kammerat- og venskaber, og i den forbindelse er jeres indsats uvurderlig!

Respekter at børn er klar til private legerelationer på forskellige tidspunkter. Nogle børn har brug for at have en forælder med den eller de første gange, inviter eventuelt selv på kaffe ved afhentning.
Når I først er i gang, så sørg for at opmuntre dit barn til at indgå i legeaftaler på kryds og tværs af børnegrupperne. Det er en god erfaring for dit barn at få forskellige legeoplevelser med mange forskellige børn.
Prøv også at udfordre dit barn med leg med dem de ikke kender så godt! Barnet vil som regel bare gerne lege - nogle gange lige meget med hvem. Samtidig er du med til at sikre, at alle børn i gruppen har legeaftaler - og dermed en plads i fællesskabet. Spørg endelig personalet hvem barnet leger meget med til daglig.

Lav evt. din egen lille oversigt over legeaftaler, så dit barn får besøgt alle.
Sørg for at svare, når der er opdatering af forældretelefonlisten

Når børn hjælper børn

Nogle gange slår legen knuder. Her kan du også hjælpe. Lær dit barn at sætte grænser for sig selv og andre, at trøste og at sige og vise stop.

Hjælp og opmuntrer børnene til at løse små konflikter og hente en voksen ved de større konflikter.
Blev der drillet for alvor eller for sjov? Det kan forebygge konflikter at invitere de børn som driller/ slår/skubber med hjem, da disse børn måske især har brug for en god ven, og hjælp til at bryde et uhensigtsmæssigt mønster.
Giv dit barn opmuntring til at støtte og hjælpe kammerater, der har brug for hjælp til at sige stop til andre. Børn, der er udenfor i børnegruppen, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en god kammerat. Børn, der er gode til at hjælpe og trøste, "vokser" indeni - og udenpå!
Vær en god rollemodel - børn gør, hvad voksne gør, og ikke som de siger!
Undgå garderobesladder - brug pædagogerne, hvis du har oplevet noget, som undrer dig.
Inddrag altid pædagogerne på dit barns stue, hvis du oplever dit barn giver udtryk for at være ked af noget der er sket i Spurvehuset. Pædagogerne vil hjælpe med at inddrage andre forældre, hvis der er brug for det.

I forældrebestyrelsen er der formuleret en social fødselsdagspolitik for hvordan man inviterer hjem til fødselsdag. Den kan læse herunder politikker! Politikken er formuleret for at være med til at sikre, at ingen børn bliver udeladt fra at blive inviteret til fødselsdag.

Forældrerelationer

Gode sociale relationer mellem forældrene smitter af på legeaftalerne mellem børnene, og en god dialog mellem forældrene kan hjælpe ved konflikter. Det kan gøres ved at lære de andre forældre at kende. Støt derfor op om det sociale liv i Spurvehuset, prioriter samvær med de andre forældre på stuen og i institutionen, i forbindelse med sommerfest, havearbejdsdage, Lucia osv.