Pædagogerne har delt gruppens børn mellem sig, så der arbejdes i primærteam omkring de enkelte børn. Stuen er delt op i 2 primærteam og hvert primærteam har ansvaret for 3 til 4 af børnene. Primærteamets opgave består i:

  • at have tæt kontakt til primærteamets børn og forældre
  • at være ansvarlig for at der i samarbejde med forældre udarbejdes læringsmål for det enkelte barn
  • at de aktiviteter de enkelte børn har brug for udføres og udvikles
  • at have kontakten til de fagpersoner, der er tilknyttet barnet.

 

Alle ansatte i gruppen er dog fælles ansvarlige for børnene i gruppen og sparrer med hinanden.

 

Fra d. 1. august 2017 ser fordelingen således ud:

 

Primærteam 1

Primærteam 2

Pædagoger

Janne

Anne

Pædagoger

Anne Birgitte

Lena

Line A.

Børn

August

Liva

Philippa

Børn

Mutjaba

Leo

Charles

Eliaz

Inklusionsstuer

Lærker

Inklusionsstuer

Solsorte

Vuggestue

 

Vi arbejder inkluderende og ud fra viden om, at alle børn lærer og udvikler sig i relation og samspil med andre.

Børnene i ressourcegruppen kan være meget forskellige i alder, udvikling, udfordringer samt i hvilke læringsmæssige tiltag de har brug for, for at deres individuelle læringsforudsætninger tilgodeses bedst muligt.

Derfor er alle børnene udover deres plads i ressourcegruppen også tilknyttet en stue enten i vuggestuen eller i børnehaven.

I Spurvehuset arbejder vi dagligt med en struktureret tilrettelagt dag, der er bygget op omkring vante rutiner. Hver formiddag deles vores børnegrupper op i mindre grupper i de aktiviteter børn og voksne laver sammen i formiddagstiden. I børnehaven arbejdes der med børnegruppestørrelser på ca. 12 og i vuggestuen er grupperne på 4 – 6 børn. Aktiviteterne gruppen laver sammen kan foregå i forskellige rum, så som værksted, have, skov, Rødkælkestue, Solsortestue. Vi lægger vægt på, at børnene fra ressourcegruppen deltager i hele formiddagstiden (9.30 – 12) mandag, tirsdag og onsdag i deres børnehavegruppe eller vuggestuegruppe for derved at være en naturlig del af gruppens dagligdag, således at børnene i gruppen over tid kan oparbejde en særlig tilknytning og samhørighedsfølelse med hinanden.

Samtidig giver vi plads og rum til, at børnene i ressourcegruppen også får mulighed for, at blive stimuleret med aktiviteter, der er mere målrettet det enkelte barns læringsforudsætninger. Dette sker som oftest i morgenstunden, midt på dagen eller hele torsdagen eller fredagen.

Ud fra det enkeltes barns læringsforudsætninger samt hvilket læringsmål der arbejdes med, tilrettelægges disse aktiviteter enten som aktiviteter, hvor der arbejdes:

  • 1 barn og 1 voksen
  • 2 børn og 1 voksen  
  • 3 børn og 1 voksen

Børnene i ressourcegruppen kan godt have behov for at øve lege eller spil, flere gange i mindre sammenhænge. Derved får barnet mulighed for at kunne være aktivt deltagende, når samme leg eller spil, skal foregå i større sammenhænge, da aktiviteten nu er kendt og barnet har lært sig ”teknikker” til, hvordan det skal gøre.

I ressourcegruppen arbejder vi med ‘totalkommunikation’. Totalkommunikation er en bevidst anvendelse af de mange forskellige måder at kommunikere på. Det væsentlige i totalkommunikation er, at anvende alle forhåndenværende midler til at forstå andre og gøre sig forståelig. Udover det talte sprog indgår kropssprog, mimik, udpegning, stemmeføring, lyde, tegn til tale, konkreter, dagstavler, talemaskine, billeder med mere. Når det drejer sig om valg af kommunikationsform, må vi i det enkelte tilfælde vurdere, hvilken form der er bedst egnet.

Derudover arbejder vi ud fra en forståelse af, at børn lærer på mange forskellige måder og at det er de voksnes ansvar hele tiden, at søge efter hvordan det enkelte barn lærer bedst. Det gør også, at vi løbende er søgende i hvilke pædagogiske metoder, der er bedst for det enkelte barn fx.

  • Nogle børn kan have brug for en meget struktureret dag, der er visualiseret ved hjælp af billeder
  • Nogle har brug for visuelle historier, der beskriver hvad det er der sker i sociale situationer samt visuelle handleinstrukser for hvad man kan gøre i en given situation